(Tiếng Việt) Cách âm máy phát điện và cách khắc phục